Regulamin konkursu fotograficznego

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Dobra energia w mojej okolicy” („Konkurs”)

 1. Postanowienia ogólne
 1. Regulamin konkursu fotograficznego „Dobra energia w mojej okolicy” („Regulamin”) określa warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie na najlepszą pracę fotograficzną.
 2. Organizatorem Konkursu jest SWM RENEWABLES POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie, ul. Wojska Polskiego 24-26, 75-712 Koszalin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000240790, NIP: 6692415475, REGON: 320127922 („Organizator”).
 3. W czasie trwania Konkursu treść Regulaminu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej swmrenewables.pl/regulamin-konkursu.
 4. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a warunkiem udziału jest opublikowanie przez Uczestnika pracy fotograficznej („Praca Konkursowa”) na zasadach określonych w punkcie IV Regulaminu.  
 5. Konkurs nie stanowi loterii w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2019 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 227, ze zm.). Wynik Konkursu nie zależy od przypadku. 
 6. Udział w Konkursie wymaga skorzystania przez Uczestników z serwisu Instagram, jednak nie jest organizowany, sponsorowany ani wspierany przez serwis Instagram ani w żaden sposób z nim związany.
 7. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez Uczestnika wszelkich roszczeń mogących powstać na jego rzecz przeciwko serwisowi Instagram w związku z udziałem Uczestnika w Konkursie z wykorzystaniem serwisu Instagram.  
 8. Zgłaszając Pracę Konkursową do udziału w Konkursie bądź wyrażając zgodę na udział Uczestnika w Konkursie (w przypadku Uczestników małoletnich), odpowiednio Uczestnik lub jego przedstawiciel ustawowy oświadcza, że akceptuje Regulamin oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie. 
 9. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Uczestnik ponosi koszty udziału w Konkursie we własnym zakresie. 
 10. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie ani za wykorzystywanie przez Organizatora Prac Konkursowych w jakikolwiek sposób, w szczególności w sposób wskazany w Regulaminie, w tym wynagrodzenie za udzielenie licencji i udzielenie zezwoleń oraz zgody na wykorzystanie wizerunku, o których mowa w punkcie VI ust. 2, 3 i 4 Regulaminu. 
 1. Czas trwania Konkursu
 1. Konkurs trwa od momentu jego ogłoszenia do 19.08.2023 r. do godz. 23:59 („Okres Trwania Konkursu”). W procesie wyboru laureata Konkursu Organizator uwzględni wyłącznie Prace Konkursowe zgłoszone w sposób zgodny z Regulaminem w Okresie Trwania Konkursu.
 2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 21.08.2023 r. do godz. 23.59.
 1. Uczestnicy Konkursu 
 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba uprawniona do posiadania Konta w serwisie Instagram zgodnie z regulaminem tego serwisu dostępnym na stronie: https://help.instagram.com/581066165581870 („Regulamin Serwisu Instagram”), która dokonała zgłoszenia udziału w Konkursie zgodnie z punktem IV ust. 1 Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
 2. Za Uczestnika uważany jest właściciel profilu w serwisie Instagram, w ramach którego opublikowana została Praca Konkursowa. Właściciel profilu musi być jedynym autorem Pracy Konkursowej, zgodnie z oświadczeniem zamieszczonym w punkcie VI ust. 1 Regulaminu. Wyłączony jest udział w Konkursie Prac Konkursowych stworzonych przez więcej niż jedną osobę (współautorstwo). 
 3. Osoby małoletnie, które chcą zostać Uczestnikami Konkursu, muszą przekazać Organizatorowi zgodę przedstawiciela ustawowego osoby małoletniej na udział w Konkursie, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, w sposób określony w punkcie IV ust. 1 Regulaminu. Brak przekazania zgody przedstawiciela ustawowego małoletniego Uczestnika na udział w Konkursie w terminie określonym w punkcie IV ust. 1 Regulaminu wyłącza możliwość uwzględnienia Pracy Konkursowej Uczestnika w procesie wyboru laureata Konkursu. Osoby małoletnie, które nie są uprawnione do posiadania konta w serwisie Instagram zgodnie z Regulaminem Serwisu Instagram (tj. osoby poniżej 13 roku życia) mogą brać udział w Konkursie jedynie przez przedstawiciela ustawowego – Praca Konkursowa powinna w takim wypadku zostać opublikowana w ramach profilu przedstawiciela ustawowego. 
 4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora. 
 5. Zasady udziału w Konkursie
 1. Zadanie konkursowe polega na opublikowaniu Pracy Konkursowej, tj. zdjęcia obrazującego farmę wiatrową Jasna znajdującą się we wsi Jasna, położonej na pograniczu Powiśla i Żuław Elbląskich w województwie pomorskim, w powiecie sztumskim, na terenie gmin Dzierzgoń, Stary Dzierzgoń oraz Mikołajki Pomorskie („Farma Wiatrowa”), na profilu Uczestnika w serwisie Instagram w Okresie Trwania Konkursu w formie publicznie dostępnego postu z oznaczeniem w formie hasztagów #swmrenewablespoland  oraz #otwarciefarmy (Uczestnik jest zobowiązany do użycia obu powyższych hasztagów łącznie i oznaczenia Pracy Konkursowej z chwilą jej publikacji) i utrzymania postu co najmniej przez okres 3 miesięcy od jego opublikowania. Opublikowanie Pracy Konkursowej spełniającej powyższe wymogi jest równoznaczne ze zgłoszeniem udziału w Konkursie. Uczestnik nie jest zobowiązany do podejmowania jakichkolwiek innych czynności w celu zgłoszenia udziału w Konkursie, za wyjątkiem przekazania zgody określonej w punkcie IV ust. 2 Regulaminu (w przypadku Uczestnika małoletniego). Uczestnik zobowiązuje się do utrzymywania swojego konta w serwisie Instagram jako publicznego (tj. z zawartością widoczną dla wszystkich użytkowników Instagram) przez okres nie krótszy niż 3 miesiące od zgłoszenia udziału w Konkursie. 
 2. W przypadku Uczestnika małoletniego, w celu wzięcia udziału w Konkursie, niezależnie od opublikowania Pracy Konkursowej w serwisie Instagram w Okresie Trwania Konkursu, należy przekazać Organizatorowi oświadczenie przedstawiciela ustawowego zawierającego m.in. zgodę przedstawiciela ustawowego na udział Uczestnika w Konkursie, o treści określonej szczegółowo w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Podpisane przez przedstawiciela ustawowego oświadczenie powinno być przekazane na adres e-mail: otwarcie@swmrenewables.pl  nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia opublikowania Pracy Konkursowej w serwisie Instagram.
 3. Praca Konkursowa musi przedstawiać dowolny element Farmy Wiatrowej. W szczególności Praca Konkursowa może przedstawiać: turbiny, stacje, infrastrukturę przesyłową itp. Praca Konkursowa musi stanowić fotografię cyfrową.  
 4. Prace Konkursowe powinny zostać wykonane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa i zasad przebywania na terenie Farmy Wiatrowej oraz z poszanowaniem własności prywatnej. Zakazane jest w szczególności wkraczanie na teren niedostępny publicznie, w tym na turbiny, w celu wykonania Pracy Konkursowej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone lub doznane przez Uczestników w związku z wykonaniem Pracy Konkursowej. 
 5. Prace Konkursowe zawierające treści sprzeczne z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej, dobrymi obyczajami, zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające prawa autorskie osób trzecich, zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, godność osobistą, w tym na tle religijnym, etnicznym i rasowym, a także takie, które nie spełniają wymagań określonych Regulaminem lub są z nim sprzeczne, nie zostaną uwzględnione przez Organizatora w procesie wyboru laureata Konkursu.
 6. Od decyzji Organizatora o odmowie uwzględnienia Pracy Konkursowej w procesie wyboru laureata Konkursu podjętej na podstawie Regulaminu nie przysługuje odwołanie. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany swojej decyzji w zakresie uwzględnienia Pracy Konkursowej w przypadku zmiany okoliczności lub uzyskania nowych informacji.
 7. Prace Konkursowe zgłoszone do udziału w Konkursie mogą zostać przez Organizatora udostępnione w formie papierowej (wydruk), w ramach strony internetowej lub profili Organizatora w mediach społecznościowych. Zasady licencji umożliwiającej udostępnianie Prac Konkursowych przez Organizatora reguluje punkt VI Regulaminu. 
 8. W przypadku, gdy do udziału w Konkursie zgłoszonych zostanie nie więcej niż 10 Prac Konkursowych spełniających wymagania określone w Regulaminie, rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w ramach jednego etapu. W takim przypadku, laureatem Konkursu zostanie Uczestnik, którego praca zostanie najwyżej oceniona przez jury powołane przez Organizatora, według kryteriów określonych w punkcie IV ust. 10 Regulaminu. 
 9. W przypadku, gdy do udziału w Konkursie zgłoszonych zostanie co najmniej 11 Prac Konkursowych spełniających wymagania określone w Regulaminie, rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w ramach dwóch, następujących etapów:
  1. w pierwszym etapie Organizator wybierze 10 Prac Konkursowych, które w Okresie Trwania Konkursu uzyskały największą liczbę reakcji „polub” lub podobnych, biorąc pod uwagę łącznie reakcje „polub” lub podobne pod postem Uczestnika Konkursu w serwisie Instagram z Pracą Konkursową oraz reakcje „polub” lub podobne pod postem (lub zdjęciem w poście – w przypadku postu z większą liczbą zdjęć) z Pracą Konkursową, zamieszczonym w mediach społecznościowych Organizatora tj. w serwisie LinkedIn lub Instagram– jeżeli Organizator zdecyduje się na takie udostępnienie Prac Konkursowych zgodnie z punktem IV ust. 7 Regulaminu; liczba reakcji „polub” lub podobnych uzyskanych przez Prace Konkursowe zostanie określona według stanu na dzień: 19.08.2023 r. godz. 23:59; 
  2. w drugim etapie, spośród 10 Prac Konkursowych wyselekcjonowanych na podstawie punktu IV ust. 9 lit. a Regulaminu, jury dokona wyboru laureata Konkursu kierując się kryteriami określonymi w punkcie IV ust. 10 Regulaminu.
 10. W skład jury Organizatora wejdzie Pani Joanna Jasiczek oraz Pan Michał Osowski . Jury ocenia Prace Konkursowe według następujących kryteriów: zgodności Pracy Konkursowej z tematem, bogactwa szczegółów i kolorystyki, staranności i estetyki wykonania, a także kreatywności Uczestnika. Jury ocenia Prace Konkursowe zgodnie z powyższymi kryteriami wedle swojego uznania. Od decyzji Jury w zakresie wyłonienia laureata Konkursu Uczestnikom nie przysługuje odwołanie.
 11. Uczestnik Konkursu może zgłosić do udziału w Konkursie więcej niż jedną Pracę Konkursową. Organizator nie przewiduje górnego limitu Prac Konkursowych zgłoszonych przez jednego Uczestnika. W przypadku zgłoszenia przez Uczestnika Konkursu więcej niż jednej Pracy Konkursowej, w przypadku organizacji Konkursu w dwóch etapach zgodnie z punktem IV ust. 9 Regulaminu, liczba reakcji „polub” lub podobnych dla celów selekcji 10 Prac Konkursowych zgodnie z punktem IV ust. 9 lit. a Regulaminu liczona będzie dla każdej Pracy Konkursowej osobno. 
 12. Laureat Konkursu zostanie ogłoszony w dniu 26.08.2023 r. o godz. 12:00 w trakcie wydarzenia plenerowego związanego z otwarciem Farmy Wiatrowej, które odbywać się będzie w miejscowości Litewki (kod pocztowy 82-440) na terenie przy turbinie wiatrowej nr G019 („Wydarzenie”). Informacja o wyborze danego Uczestnika jako laureata zostanie przekazana laureatowi nie później niż do dnia 25.08.2023 r. poprzez wysłanie do niego wiadomości prywatnej za pośrednictwem konta Uczestnika w serwisie Instagram.
 13. Laureat Konkursu jest zobowiązany podać swoje dane – imię, nazwisko oraz wiek, dane przedstawiciela ustawowego – w przypadku laureata małoletniego oraz potwierdzić obecność podczas wydarzenia w terminie wskazanym w wiadomości informującej o przyznaniu nagrody, odpowiadając na wiadomość przesłaną za pośrednictwem serwisu Instagram lub w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres otwarcie@swmrenewables.pl oraz stawić się na Wydarzenie (w przypadku laureata małoletniego – wraz z przedstawicielem ustawowym) we wskazanym dniu o godz. 11:30 w celu odbioru nagrody lub, nie później niż do dnia 25.08.2023 r., poinformować Organizatora – odpowiadając na wiadomość przesłaną za pośrednictwem serwisu Instagram lub w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres otwarcie@swmrenewables.pl, o wyznaczeniu przedstawiciela do odbioru Nagrody, ze wskazaniem danych (imię i nazwisko) tego przedstawiciela.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec laureata w przypadku wydania nagrody przedstawicielowi niewskazanemu w rzeczywistości przez laureata, jeżeli przedstawiciel okazał dokument potwierdzający jego tożsamość, a dane z tego dokumentu odpowiadały danym przedstawiciela przekazanym Organizatorowi przez laureata w sposób określony w zdaniu poprzedzającym (w szczególności w przypadku kiedy przekazanie nieprawidłowych danych przedstawiciela Organizatorowi jest wynikiem nieuprawnionego dostępu do konta laureata przez podmiot trzeci). 
 14. Uczestnik ma świadomość, że udział w Wydarzeniu wymaga uprzedniej rejestracji, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie Wydarzenia dostępnym na stronie internetowej Organizatora: swmrenewables.pl. Brak rejestracji udziału w Wydarzeniu zgodnie z regulaminem Wydarzenia przez laureata, jego przedstawiciela ustawowego (w przypadku Uczestników małoletnich) lub przedstawiciela laureata wyznaczonego do odbioru nagrody, uniemożliwia odbiór nagrody – w takim przypadku zastosowanie znajduje punkt V ust. 7 Regulaminu. 
 15. Nagroda
 1. Nagrodą dla laureata Konkursu jest hulajnoga elektryczna marki Xiaomi model Mi Pro 2 2022 o wartości ok. 2299 złotych („Nagroda”).
 2. Nagroda nie podlega wymianie na inne nagrody lub na ekwiwalent pieniężny. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Nagrody dla laureata Konkursu na inny przedmiot o podobnej wartości. 
 3. Nagroda zostanie wręczona laureatowi Konkursu w trakcie Wydarzenia zgodnie z zasadami określonymi w punkcie IV ust. 12 – 14 Regulaminu. W celu odebrania Nagrody laureat, jego przedstawiciel do odbioru Nagrody bądź, w przypadku laureata małoletniego, przedstawiciel ustawowy laureata, jest zobowiązany do okazania osobie wyznaczonej przez Organizatora do wydania Nagrody dokumentu potwierdzającego tożsamość laureata, przedstawiciela laureata do odbioru Nagrody bądź przedstawiciela ustawowego laureata. 
 4. Niezależnie od przyznania Nagrody, na mocy odrębnej umowy zawartej pomiędzy Organizatorem a obdarowanym podmiotem, Organizator przekaże darowiznę w postaci monitora wielkoformatowego (monitor wielkoformatowy LED IIYAMA ProLite TE6502MIS-B1AG o wartości ok. 5399 złotych) („Darowizna”) na rzecz szkoły publicznej wybranej na następujących zasadach:
 1. jeżeli laureatem zostanie uczeń, przedstawiciel ustawowy ucznia lub pracownik szkoły publicznej z siedzibą na terenie jednej z następujących gmin Dzierzgoń, Stary Dzierzgoń lub Mikołajki Pomorskie, Darowizna zostanie przekazana na rzecz tej szkoły; w takim przypadku laureat jest zobowiązany wskazać Organizatorowi dane (nazwę oraz numer) szkoły;
 2. jeżeli laureatem zostanie Uczestnik niespełniający kryteriów określonych w punkcie V ust. 4 lit. a Regulaminu, Darowizna zostanie przekazana na rzecz jednej z publicznych szkół z siedzibą na terenie jednej z następujących gmin Dzierzgoń, Stary Dzierzgoń lub Mikołajki Pomorskie , którą wskaże – Organizator. 
 1. W przypadku braku porozumienia pomiędzy Organizatorem a szkołą publiczną wybraną zgodnie z punktem V ust. 4 Regulaminu co do treści umowy, której przedmiotem będzie Darowizna na rzecz tej szkoły, Organizator nie jest zobowiązany do przekazania Darowizny na rzecz jakiegokolwiek innego podmiotu. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany przedmiotu Darowizny na inny przedmiot o podobnej wartości. 
 2. Laureat Konkursu traci prawo do Nagrody i może zostać zdyskwalifikowany z udziału w Konkursie, jeżeli:
  1. nie potwierdzi obecności na Wydarzeniu w sposób określony w punkcie IV ust. 13 Regulaminu, 
  2. nie stawi się po odbiór Nagrody (w tym z powodu zaniechania rejestracji udziału w Wydarzeniu zgodnie z regulaminem Wydarzenia bądź usunięcia z Wydarzenia w związku z naruszeniem regulaminu Wydarzenia),
  3. w przypadku laureatów małoletnich – przedstawiciel ustawowy laureata nie stawi się po odbiór Nagrody (w tym z powodu zaniechania rejestracji udziału w Wydarzeniu zgodnie z regulaminem Wydarzenia bądź usunięcia z Wydarzenia w związku z naruszeniem regulaminu Wydarzenia),
  4. laureat nie poinformuje o wyznaczeniu przedstawiciela do odbioru Nagrody w sposób określony w punkcie IV ust. 13 lub wyznaczony przez laureata przedstawiciel nie stawi się po odbiór Nagrody,
  5. laureat, jego przedstawiciel ustawowy (w przypadku laureatów małoletnich) lub jego przedstawiciel do odbioru Nagrody odmówią okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość bądź okażą dokument nieważny lub niepotwierdzający tożsamości w sposób odpowiadający odpowiednio zgłoszeniu udziału w Konkursie / zgodzie na udział małoletniego Uczestnika w Konkursie / przekazanym danym przedstawiciela do odbioru Nagrody, chyba że Organizator uzgodni z laureatem, według własnego uznania, inny sposób odbioru Nagrody,
  6. laureat nie może być Uczestnikiem zgodnie z Regulaminem,
  7. laureat naruszył zasady udziału w Konkursie określone w Regulaminie,
  8. laureat odmówi odbioru Nagrody,
  9. laureat (lub, w przypadku laureata małoletniego, jego przedstawiciel ustawowy) wypowie licencję lub odwoła zezwolenia na tworzenie zmodyfikowanych wersji Pracy Konkursowej lub wykonywanie praw zależnych lub odwoła zgodę na wykorzystanie jego Wizerunku, udzielone odpowiednio zgodnie z punktem VI ust. 2,3 i 4 Regulaminu, 
  10. osoby trzecie przedstawione w ramach Pracy Konkursowej odwołają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku, której udzielenie gwarantuje Uczestnik w punkcie VI ust. 1 Regulaminu,
  11. w przypadku laureata małoletniego, jego przedstawiciel ustawowy odwoła zgodę na udział laureata w Konkursie. 
 3. W przypadku utraty prawa do Nagrody przez laureata, Organizator ma prawo do wyboru innego laureata zgodnie z zasadami określonymi w punkcie IV ust. 8 lub 9 Regulaminu, ustalenia, według własnego uznania, z pierwotnie wybranym laureatem innego sposobu odbioru Nagrody (w przypadku utraty prawa do Nagrody z uwagi na przeszkody w jej odbiorze) lub rezygnacji z wręczenia Nagrody na rzecz jakiegokolwiek Uczestnika. 
 4. Prawa autorskie 
 1. Zgłaszając Pracę Konkursową do udziału w Konkursie, Uczestnik oświadcza, że jest jedynym autorem Pracy Konkursowej i posiada pełne i nieobciążone roszczeniami osób trzecich majątkowe i osobiste prawa autorskie do Pracy Konkursowej. Jeżeli w ramach Pracy Konkursowej wykorzystano wizerunek osób trzecich, Uczestnik gwarantuje, że posiada zgodę tych osób na wykorzystanie ich wizerunku w ramach Konkursu oraz w materiałach rozpowszechnianych, w tym w wersji papierowej (wydruk), na stronach internetowych i w serwisach społecznościowych Organizatora w związku z Konkursem oraz Wydarzeniem, zarówno przez Uczestnika, jak i przez Organizatora. Uczestnik zwalnia Organizatora z jakiejkolwiek odpowiedzialności, jaką Organizator może ponieść w związku z wykorzystaniem wizerunku osób trzecich przedstawionych w ramach Pracy Konkursowej, gdyby do wykorzystania doszło bez zgody tych osób, wbrew gwarancji określonej w zdaniu poprzedzającym. 
 2. Uczestnik, zgłaszając Pracę Konkursową do udziału w Konkursie w sposób zgodny z Regulaminem, udziela z momentem zgłoszenia, bez konieczności składania dodatkowego oświadczenia, nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie z Pracy Konkursowej przez Organizatora oraz podmioty przez Organizatora wyznaczone (w ramach sublicencji) na okres 5 lat, po upływie którego licencja przekształca się automatycznie w udzieloną na czas nieoznaczony, bez ograniczeń terytorialnych na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili udzielenia licencji, w tym wymienionych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., w szczególności na następujących polach eksploatacji:
  1. wprowadzenie Pracy Konkursowej do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu oraz sieci wewnętrznych typu Intranet;
  2. tworzenie egzemplarzy Pracy Konkursowej dowolną techniką;
  3. wprowadzanie Pracy Konkursowej do obrotu;
  4. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym również w sposób elektroniczny, w ramach sieci multimedialnych, w tym Internetu oraz sieci wewnętrznych typu Intranet, w szczególności rozpowszechnienie Pracy Konkursowej w formie papierowej w ramach Wydarzenia (wydruk), publikacja Pracy Konkursowej na stronach internetowych oraz profilach Organizatora w mediach społecznościowych, np. Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter itd.,
  5. dowolne wykorzystywanie Pracy Konkursowej w działalności Organizatora, w szczególności w ramach działań marketingowych i promocyjnych związanych z Konkursem, Farmą Wiatrową oraz Wydarzeniem. 
 3. Uczestnik, zgłaszając Pracę Konkursową do udziału w Konkursie w sposób zgodny z Regulaminem, wyraża automatycznie, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń, zgodę na tworzenie przez Organizatora zmodyfikowanych wersji pracy Konkursowej, w szczególności poprzez łączenie jej z innymi utworami oraz wykorzystywane wybranych części Pracy Konkursowej oraz na wykonywanie przez Organizatora praw zależnych do Pracy Konkursowej w postaci korzystania ze zmodyfikowanych wersji Pracy Konkursowej oraz rozporządzania nimi, przez okres 5 lat od dnia zgłoszenia Pracy Konkursowej do udziału w Konkursie w sposób zgodny z Regulaminem. Po upływie określonego powyżej 5-letniego okresu zgoda przekształca się automatycznie w udzieloną na czas nieoznaczony.
 4. Uczestnik, zgłaszając Pracę Konkursową do udziału w Konkursie w sposób zgodny z Regulaminem, wyraża automatycznie, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń, zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w ramach zdjęcia profilowego wykorzystywanego w ramach profilu Uczestnika w serwisie Instagram lub, w przypadku zgłoszenia takiego żądania przez Organizatora, innego zdjęcia przedstawiającego wizerunek Uczestnika przekazanego Organizatorowi przez Uczestnika w odpowiedzi na informację o wyborze Pracy Konkursowej Uczestnika jako zwycięskiej oraz imienia, nazwiska i wieku Uczestnika („Wizerunek”). Wizerunek Uczestnika może zostać wykorzystany przez Organizatora w materiałach promujących Konkurs oraz Wydarzenie, w tym być rozpowszechniany w formie papierowej (wydruk) w ramach Wydarzenia, publikowany na stronie internetowej oraz w ramach profili Organizatora w mediach społecznościowych. Uczestnik zobowiązuje się do niewycofywania zgody na wykorzystanie Wizerunku przez okres co najmniej 5 lat od jej udzielenia oraz zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Organizatora, jakie mogą powstać w związku z wykorzystaniem Wizerunku w opisany powyżej sposób w czasie obowiązywania zgody.  
 5. W odniesieniu do Uczestników małoletnich, dla skuteczności oświadczenia z punktu VI ust. 2, 3 i 4 Regulaminu konieczna jest zgoda przedstawiciela ustawowego Uczestnika. Wyrażając zgodę na udział Uczestnika w Konkursie przedstawiciel ustawowy jednocześnie wyraża zgodę na złożenie przez Uczestnika oświadczenia w przedmiocie udzielenia licencji, zezwolenia na tworzenie zmodyfikowanych wersji Pracy Konkursowej oraz wykonywanie praw zależnych oraz zgody na wykorzystanie Wizerunku Uczestnika o treści określonej odpowiednio w punkcie IV ust. 2, 3 i 4 Regulaminu. 
 1. Przetwarzanie danych osobowych  
 2. Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, informuje się, że:
  1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z udziałem w Konkursie jest Organizator, tj. spółka pod firmą SWM RENEWABLES POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie, ul. Wojska Polskiego 24-26, 75-712 Koszalin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000240790, NIP: 6692415475, REGON: 320127922, dalej: „Administrator”.
  2. Z Administratorem można skontaktować się drogą elektroniczną – adres email: otwarcie@swmrenewables.pl. lub pisemnie na adres: ul. Wojska Polskiego 24-26, 75-712 Koszalin.
  3. Administrator może przetwarzać dane identyfikacyjne (w tym imię i nazwisko, wiek), dane kontaktowe (w tym adres e-mail), dane komunikacyjne w związku z prowadzoną korespondencją, a także wizerunek utrwalony w ramach zdjęcia profilowego wykorzystywanego w ramach profilu Uczestnika w serwisie Instagram lub innego zdjęcia przedstawiającego wizerunek Uczestnika przekazanego Organizatorowi, jak również wizerunek utrwalony w ramach Pracy Konkursowej. 
  4. Administrator może przetwarzać dane osobowe Uczestników Konkursu, przedstawicieli ustawowych małoletnich Uczestników Konkursu, laureatów Konkursu, przedstawicieli ustawowych małoletnich laureatów Konkursu, przedstawicieli wyznaczony do odbioru Nagrody oraz osób, których wizerunek został utrwalony na Pracy Konkursowej.
  5. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą zostać pozyskane bezpośrednio od osób, których dane dotyczą (np. dane Uczestników i laureata Konkursu) oraz mogą zostać pozyskane z innych źródeł (np. od Uczestników i laureata Konkursu).
  6. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu, w tym, w celu kontaktu z osobami, których dane są przetwarzane w związku z Konkursem, wyłonienia laureatów Konkursu oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z organizacją Konkursu. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, który stanowią wskazane powyżej cele przetwarzania danych.
  7. Dane osobowe będą przetwarzane także na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w zakresie przepisów prawa (np. przepisy podatkowe i rachunkowe). 
  8. Dostęp do danych osobowych uzyskują upoważnieni pracownicy Administratora, w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych na podstawie odpowiednich umów, w tym podmioty w zakresie obsługi poczty, podmioty świadczące usługi IT oraz usługi marketingowe w związku z organizacją i przebiegiem Wydarzenia, jak również podmioty świadczące usługi prawne i doradcze. Dane osobowe mogą być przekazywane również odrębnym administratorom danych na zasadzie prawnie uzasadnionego interesu Administratora i takiego podmiotu, a także uprawnionym instytucjom w przypadkach określonych przez przepisy prawa. Tytułem przykładu, dane osobowe mogą być przekazywane do takich podmiotów jak Facebook, czy Instagram.
  9. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.
  10. Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przechowywane będą przez okres realizacji wyżej wskazanych celów przetwarzania, w szczególności przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do czasu wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Z kolei dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, przechowywane będą przez okres wypełnienia obowiązków określonych w poszczególnych przepisach prawa.
  11. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, do ograniczania przetwarzania tych danych oraz prawo do żądania ich usunięcia po upływie okresu, o którym mowa w lit. j powyżej oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych.
  12. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani do profilowania.
  13. Osobom, których dane osobowe będą przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  14. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne dla celów związanych z udziałem w Konkursie.
 1. Postanowienia końcowe
 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu bez podania przyczyny, w tym w szczególności w zakresie: kryteriów oceny Prac Konkursowych, etapów Konkursu, składu jury, Nagród, przekazania Darowizny, przedłużenia terminu zgłoszeń udziału w Konkursie, co Uczestnik akceptuje zgłaszając swój udział w Konkursie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia Okresu Trwania Konkursu poprzez dokonanie stosownego ogłoszenia lub rezygnacji z przeprowadzenia Konkursu w przypadku zgłoszenia się mniej niż 3 Uczestników. 
 3. W przypadku zmiany Regulaminu Konkursu, Uczestnik jest uprawniony do rezygnacji z wcześniej zgłoszonego udziału w Konkursie. Rezygnacji dokonuje się poprzez usunięcie Pracy Konkursowej z serwisu Instagram, usunięcie hasztagów, o których mowa w punkcie IV ust. 1 Regulaminu bądź poinformowanie Organizatora o chęci rezygnacji z udziału w Konkursie w wiadomości e-mail przesłanej na następujący adres: otwarcie@swmrenewables.pl. 
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie lub przepisach powszechnie obowiązującego prawa decyzje w odniesieniu do sposobu przeprowadzenia Konkursu podejmuje Organizator. 
 5. Regulamin podlega prawu polskiemu. 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO UCZESTNIKA

Ja, [dane przedstawiciela ustawowego Uczestnika], jako przedstawiciel ustawowy małoletniego uczestnika Konkursu Fotograficznego „FW JASNA” („Konkurs”): [dane Uczestnika] („Uczestnik”), potwierdzam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem i akceptuję jego treść oraz wyrażam zgodę na:

 1. udział Uczestnika w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie,
 2. udzielenie przez Uczestnika licencji na korzystanie z Pracy Konkursowej oraz zezwolenia na tworzenie zmodyfikowanych wersji Pracy Konkursowej i wykonywanie praw zależnych do Pracy Konkursowej na rzecz Organizatora, na zasadach określonych w punkcie VI ust. 2 i 3 Regulaminu,
 3. udzielenie przez Uczestnika zgody na wykorzystanie jego Wizerunku przez Organizatora, zgodnie z definicją i na zasadach określonych w punkcie VI ust. 4 Regulaminu.

____________________________

podpis przedstawiciela ustawowego Uczestnika